“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. GALERIE FOTO PRO MEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO SOMEDIU. CSFPM. Proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. NEWSLETTER SOMEDIU. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. ECOEVALIND. Prezentare.
Despre noi UNIMED

ACTIVITĂŢI

OBSERVAŢII

Managementul proiectului  

UNIMED

Organizarea echipei de management/implementare prin atribuirea responsabilităţilor pentru fiecare membru.

UNIMED

Organizarea şi coordonarea activităţilor de lansare a proiectului, elaborarea procedurilor şi a regulamentului de lucru.

UNIMED

Coordonarea şi monitorizarea proiectului, în vederea evaluării indicatorilor şi a rezultatelor proiectului (inclusiv coordonarea şi controlul activităţilor de achiziţii publice, audit etc).  

UNIMED

Achiziţii publice (Elaborare documentaţie de achiziţii publice; Lansare licitaţie publică; Evaluare oferte şi contractare bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv audit).

UNIMED

Activităţi de promovare a proiectului şi diseminare informaţii din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Conferinţă naţională pentru lansarea proiectului cu participanţi care vor fi informaţi cu privire la obiectivele şi activităţile proiectului.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Elaborare/actualizare web site cu rezultatele din proiect şi vizibilitatea finanţatorului pe mai multe  site-uri cu profil fonduri europene din România (subcontractată).

UNIMED

Elaborarea şi întreţinerea unei reţele on-line pentru membrii comitetului sectorial, pentru schimb şi diseminare de informaţii şi transfer de bune practici (subcontractată).  

UNIMED

EUROLINK

Editare şi transmitere lunară a unui News-letter al Comitetului Sectorial, în format electronic cu informaţii privind standardele ocupaţionale, formarea şi evaluarea competenţelor profesionale în sector, precum şi alte informaţii cu privire la aspecte importante din sector.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Sprijin acordat Comitetului Sectorial, (în vederea consolidării capacităţii membrilor/ reprezentanţilor de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC) prin crearea unui Centru de Resurse al Comitetului Sectorial, care va pune la dispoziţia factorilor interesaţi informaţii cu privire la standardele ocupaţionale din sector, la resurse umane specializate în formarea şi/sau evaluarea de competenţe profesionale pentru ocupaţii din sector precum şi alte tipuri de specialişti din domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK


Înfiinţarea, dotarea şi organizarea Centrului de Resurse al Comitetului Sectorial, ce va coordona întreaga activitate a acestuia şi va oferi sprijin de specialitate la nivel naţional.

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND


Bază de date cu specialişti în elaborarea standardelor ocupaţionale pe domenii  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu Standardele ocupaţionale din sector

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date formatori în domeniu

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Bază de date cu evaluatori de competenţe în domeniu – formaţi/ autorizaţi  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Realizarea unui Studiu privind identificarea ocupaţiilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Seminar naţional de informare/conştientizare privind flexibilitatea forţei de muncă şi formarea profesională bazată pe rezultate şi Workshop cu experţi sectoriali pentru dezbateri privind identificarea ocupaţiilor cerute de piaţa muncii din sector. Seminarul de informare şi workshop-ul sunt organizate cu persoane din grupul ţintă din care vor fi selectaţi jumătate. Aceştia vor colecta informaţiile obţinute în urma workshop-ului pentru elaborarea studiului care este necesar pentru a selecta ocupaţiile care au prioritate pe piaţa muncii din sector.  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCESelectarea experţilor sectoriali din diverse domenii din sector   

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

Organizare a 5 comisii de specialitate + workshop pe comisii pentru dezvoltarea studiului pe domenii din sector  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Elaborarea studiului  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

Organizarea şi implementarea a 8 seminare cu ateliere de lucru, regionale, în vederea diseminării rezultatelor “Studiului privind identificarea de noi ocupaţii în domeniul protecţiei mediului”  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

Instruirea  specialiştilor pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, prin stagii (vizite) de studiu la partenerii din Scoţia şi Grecia şi prin organizarea de ateliere de lucru pentru experţii sectoriali  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

ANCE

Organizarea unui stagiu de instruire de 4 sesiuni pentru instruirea specialiştilor, pentru elaborarea standardelor ocupaţionale  

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

Pregătire a 2 stagii (vizite) de studiu la partenerul UE - Scoţia pentru instruirea specialiştilor în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale şi a evaluării de competenţe profesionale   

UNIMED

EUROLINK

SQA

Derulare stagii (vizite) de studiu în domeniul elaborării standardelor ocupaţionale şi a evaluării de competenţe – la partenerul din Scoţia   

UNIMED

ENVIROEVAL

ECOIND

EUROLINK

SQA

Activităţi anul 1 al desfăşurării proiectului
Activităţile au în vedere nevoile identificate ale grupului ţintă şi conduc la rezultate ce atenuează sau elimină cauzele ce au generat acele nevoi. Obţinerea rezultatelor în urma activăţilor (corelate logic şi cronologic) implică atingerea obiectivelor specifice, implicit al celui general al proiectului. Activităţile sunt corelate cu rezultate corespunzătoare şi, dupa caz, subactivităţile cu output-urile aferente.
ACTIVITĂŢI
Activităţi anul 2 al desfăşurării proiectului
Despre noi SOMEDIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului  UNIMED

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Asociatia Patronală a Producătorilor şi Utilizatorilor de Echipamente Industriale pentru Protecţia Mediului - UNIMED

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
MINISTERUL
EDUCAŢIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ŞI SPORTULUI