“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. ECOEVALIND. Prezentare. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru resurse. UNIMED. Adresă. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.

Toate textele prezentate sunt informative. UNIMED nu răspunde de ţinerea la zi a eventualelor modificări aduse documentelor!

ACTE NORMATIVE
UNIMED

Poz. 1

HG privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului  obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului

Poz. 1

Notă de fundamentare la HG sturioni

Poz. 2

Anexa 1 la HG cu Insulele  Prundu cu Păsări

Poz. 2

Anexa 2 la HG cu Insula Ceaplace

Poz. 2

HG privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia  Biosferei Delta Dunării şi încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice pentru ariile naturale Insula Ceaplace şi Insula Prundu Mare

Poz. 2

Notă de fundamentare pentru HG cu Insulele Ceaplace şi Prundu cu Păsări

Poz. 3

Anexa nr. 1 - Lista poluanţilor atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător

Poz. 3

Anexa nr. 2 - Aglomerările şi zonele de evaluare a calităţii aerului înconjurător

Poz. 3

Anexa nr. 3 - Determinarea cerinţelor pentru evaluarea concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie (PM10 şi PM2,5), plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel, şi benzo(a)piren în aerul înconjurător într-o anumită zonă sau aglomerare

Poz. 3

Anexa nr.4 - Obiective de calitate a datelor

Poz. 3

Anexa nr. 5 - Evaluarea calităţii aerului înconjurător şi amplasarea punctelor de prelevare

Poz. 3

Anexa nr. 6 - Criterii pentru determinarea numerelor minime de puncte de prelevare pentru măsurări fixe

Poz. 3

Anexa nr.7 - Metode de referinţă pentru evaluarea concentraţiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon, arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, mercur şi depuneri

Poz. 3

Anexa nr. 8 - Măsurări în staţii de fond rural, indiferent de concentraţie

Poz. 3

Anexa nr. 9 - Măsurarea substanţelor precursoare ale ozonului

Poz. 3

Anexa nr. 10 - Informațiile care urmează a fi incluse în planurile locale, regionale sau naționale de îmbunătățire a calității aerului înconjurător

Poz. 3

Anexa nr. 11 - Informarea publicului

Poz. 3

EXPUNERE DE MOTIVE pentru Legea privind calitatea aerului înconjurător

Poz. 3

Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător

Poz. 3

TABEL DE CONCORDANŢĂ cu Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Poz. 4

Anexa - Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 – 2020

Poz. 4

HG privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020

Poz. 4

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG privind Strategia Naţională

Poz. 5

ORDIN privind aprobarea procedurii de control privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic

Poz. 5

Referat aprobare ordin comun vamă

Poz. 6

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG EMAS

Poz. 6

Proiect HG privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a  prevederilor

Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a Deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale ComisieiPoz. 7

HG privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

Poz. 7

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG Cefa

Poz. 8

Anexa nr. 1 – Lista dispoziţiilor legale care înseamnă o încălcare a prevederilor privind acţiuni sau inacţiuni interzise

Poz. 8

EXPUNERE DE MOTIVE pentru Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

Poz. 8

Text Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penalPoz. 9

HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase + obs. ASRO

Poz. 9

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/200

Poz. 10

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru OUG CLP

Poz. 10

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind stabilirea dispoziţiilor referitoare la sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006Poz. 11

HG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Comitetului Interministerial de Avizare Despăgubiri de Mediu „Petrom”

Poz. 11

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Comitetului Interministerial de Avizare Despăgubiri de Mediu „Petrom”

Poz. 12

HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Poz. 12

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Poz. 13

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  A  GUVERNULUI pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii

Poz. 13

Text ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  A  GUVERNULUI pentru modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii

Poz. 14

EXPUNERE DE MOTIVE pentru Proiectul de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Poz. 14

TABEL DE CONCORDANŢĂ cu   Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE ) nr. JO. L 11 din  15 ianuarie 2000.

Poz. 14

Text de LEGE privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

Poz. 15

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru HG privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Poz. 15

HG privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Acte normative de mediu aflate în discuţie la Comisia de Dialog Social a Ministerului Mediului şi Pădurilor.