“Increase today efforts for a better tomorrow...” 
UNIMED
UNIMED CONTACT. HOME. UNIMED. CNEAIR. Prezentare proiect. Activităţi. Baza de date. PRO MEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Centru de evaluare. Galerie foto PRO MEDIU. Achiziţii. Adresă. Adresă. UNIMED. Despre noi. Organizare. Companii fondatoare. Evaluatori şi auditori. Legături utile. Evenimente. Centru de resurse. ECOEVALIND. Prezentare. GALERIE FOTO SOMEDIU. GALERIE FOTO PROCOMPETENT!. GALERIE FOTO PRO MEDIU. NEWSLETTER SOMEDIU. PORTAL CENTRU DE RESURSE UNIMED. CSFPM. Prezentare proiect PROCOMPETENT!. Activităţi. Galerie foto PROCOMPETENT!. Achiziţii. Anunţ angajări. SOMEDIU. Prezentare proiect. Activităţi. Achiziţii. Anunţ angajări. Galerie foto SOMEDIU. Newsletter. Centru de resurse.

Coordonarea lansării şi desfăşurării activităţilor potrivit graficului activităţilor proiectului (actualizare plan acţiune/calendar de implementare, plan achiziţii, mobilizare experţi, stabilire responsabilităţi, etc).


Coordonarea evaluării, monitorizării indicatorilor şi rezultatelor proiectului.

Raportare tehnică şi financiară.

Coordonarea Auditului extern.

Coordonarea/derularea activităţii de achiziţii publice.

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE
A 8 CENTRE DE VALIDARE A ÎNVĂŢĂRII ANTERIOARE DOBÂNDITE
ÎN CONTEXTE NONFORMALE ŞI INFORMALE DE ÎNVĂŢĂRE, INCLUSIV DEZVOLTAREA PERSONALULUI ACESTORA

Elaborarea analizelor ocupaţionale a 2 ocupaţii prioritare din sectorul abordat.

Verificarea analizelor ocupaţionale.

Validarea analizei ocupaţionale de organismul abilitat.

Elaborarea standardelor ocupaţionale.

Elaborarea calificărilor asociate standardelor ocupaţionale elaborate.

Verificarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate.

Validarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate de catre organismului abilitat.

Verificarea metodologică, aprobarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate de către instituţia abilitată.

ELABOAREA A 2 STANDARDE OCUPAŢIONALE ŞI CALIFICĂRILE ASOCIATE ÎN SPRIJINUL DEZVOLTARII CNC

Realizarea unei analize comparative între legislaţia romănească şi directivele europene în domeniul abordat.

Studiu privind identificarea calificărilor, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul abordat.

Studiu privind identificarea competenţelor comune, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul abordat.

Studiu privind necesităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în ocupaţii din domeniul abordat.

STUDII, CERCETARI ŞI ANALIZE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA FPC
ÎN CADRUL SECTORULUI ABORDAT ÎN PROIECT.

Înfiinţarea comisiilor de specialitate pe domenii.

Identificarea expertilor sectoriali din cadrul membrilor comitetului sectorial.

Organizarea de workshop-uri cu membrii fiecărei comisii de specialitate.

Formarea experţilor sectoriali din cadrul comisiilor de specialitate.

SPRIJIN PENTRU COMITETUL SECTORIAL, ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII CAPACITĂŢII ACESTUIA DE A SE IMPLICA ACTIV ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN FPC, PRIN DEZVOLTAREA UNOR STRUCTURI INTERNE PE SUBDOMENII DE ACTIVITATE SPECIFICE, INCLUSIV FORMAREA MEMBRILOR ACESTUIA

Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea, transparenţa şi publicitatea  în rândurile grupurilor ţinta, a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului.


Realizarea, site web-ului solicitantului, în cadrul căruia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi implementate, precum şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului.

Organizarea unei campanii de conştientizare privind importanţa componentei de mediu în cadrul tuturor ocupaţiilor.

Eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului cu participarea comitetelor sectoriale.

Eveniment de promovare a rezultatelor intermediare obţinute la jumătatea implementării proiectului.

Conferinţa naţională de închidere a proiectului cu participarea tuturor actorilor relevanţi în sectorul abordat pentru asigurarea diseminării rezultatelor obţinute.

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE, INFORMARE ŞI DISEMINARE A PROIECTULUI

Elaborarea documentaţiei necesare.

Lansare licitaţie publică.

Evaluare oferte şi contractare bunuri şi servicii.

ACTIVITATE DE ACHIZIŢII PUBLICE DE BUNURI ŞI SERVICII
PROCOMPETENT!

Locaţie: România, regiunile: Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest

Sediul solicitantului: Bucureşti

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Activităţile au în vedere nevoile identificate ale grupului ţintă şi conduc la rezultate ce atenuează sau elimină cauzele ce au generat acele nevoi. Obţinerea rezultatelor în urma activităţilor (corelate logic şi cronologic) implică atingerea obiectivelor specifice, implicit al celui general al proiectului. Activităţile sunt corelate cu rezultate corespunzătoare şi, după caz, subactivităţile cu output-urile aferente.

ACTIVITĂŢI PROIECT
Despre noi UNIMED
EVALUAREA FINALĂ A REZULTATELOR PROIECTULUI

Elaborarea bazei de date şi soft aferent

Înregistrarea şi gestionarea datelor privind: evaluatorii de competenţe din domeniul abordat, persoane cu certificate de competenţă profesională obtinute în domeniu şi a centrelor de evaluare a competenţelor.

ELABORAREA UNEI BAZE DE DATE ÎN VEDEREA CENTRALIZĂRII
INFORMAŢIILOR RELEVANTE PRIVIND SECTORUL ABORDAT

Seminar de transfer de bune practici şi experiente cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii nr 4.

Vizită de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii nr. 4.

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe, cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii nr 5.

Vizită de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii nr. 5.

Seminar de transfer de bune practici şi experiente cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii nr 6.

Vizita de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici existente, în contextul activităţii nr. 6.

Seminar de transfer de bune practici şi experienţe cu participarea unor specialişti din diferite state membre, în vederea susţinerii activităţii nr 7.

A8.8 Vizite de studiu într-un stat UE în vederea transferului şi diseminarii bunelor practici, în contextul activităţii nr. 7.

SCHIMB DE BUNE PRACTICI CU INSTITUŢII SIMILARE ŞI SPECIALIŞTI
DIN ALTE ŢĂRI UE PE TEMA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN FPC

Identificarea a 8 unităţi în vederea dezvoltarii acestora ca Centre de Evaluare a Competenţelor Profesionale.

Selectarea şi formarea personalului în vederea consolidării capacităţii CS de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC.

Identificarea, selectarea şi stabilirea necesarului de instruire în vederea formării specialiştilor pentru ocupaţia " Evaluator de competenţe profesionale” în sectorul abordat.

Program de formare a specialiştilor şi asistenţă metodologică în vederea elaborarii instrumentelor şi derularea proceselor se evaluare.

Identificarea ocupaţiilor pentru dezvoltarea Centrelor de Evaluare a Competenţelor Profesionale ce vor fi sprijinite.

Elaborarea şi testarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale.

Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea celor 8 Centre de Evaluare a competenţelor profesionale în ocupaţiile identificate.

(R=rezultate, IR=Indicatori rezultate, O=output şi IO=indicatori output)

IMPLEMENTAREA REALIZATĂ CU SUCCES:

O: Raport tehnico-financiar, Raport de audit, Procedură de achiziţii publice.

BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE IMPLEMETĂRII PROIECTULUI ACHIZIŢIONATE CONFORM LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE:

O: Documentaţie necesară procedurilor de achiziţie publică elaborată.

O: Licitaţii publice lansate.

O: Oferte evaluate şi selectate, Contracte semnate.

ACŢIUNI DE INFORMARE, PROMOVARE ŞI DISEMINARE IMPLEMENTATE

IR: NIVELUL DE INFORMARE AL GRUPULUI ŢINTĂ A CRESCUT CU CEL PUŢIN 30%:

O.1 Conferinţă naţională derulată: 60 participanţi la conferinţă, 60 materiale elaborate şi distribuite, 1 spot publicitar elaborat şi difuzat,1 declaraţie de presă elaborată şi dată publicităţii, 300 broşuri, 4 benere

O.2 Site web realizat, 1 pagina web realizată;

O.3 Campanie conştientizare derulată, 3 evenimente, 50 participanţi/eveniment, 150 materiale elaborate şi distribuite, 1 spot publicitar elaborat şi difuzat, 3 declaraţii de presă elaborate şi publicate, 1000 broşuri, 100 afişe:

O.4 Eveniment naţional derulat: IO: 60 participanţi, 60 materiale elaborate şi distribuite, 1 spot publicitar elaborat şi difuzat, 1 declaraţie de presă elaborată şi dată publicităţii,15 mape de presă;

O.5 Eveniment naţional derulat: IO: 60 participanţi, 60 materiale elaborate şi distribuite, 1 spot publicitar elaborat şi difuzat, 1 declaraţie de presă elaborată şi dată publicităţii;

O.6 Conferinţă naţională derulată: IO: 60 participanţi la conferinţă, 60 materiale elaborate şi distribuite, 1 spot publicitar elaborat şi difuzat, 1 declaraţie de presă elaborată şi dată publicităţii, 15 mape de presă.

CAPACITATE COMITET SECTORIAL CONSOLIDATĂ, IR: IMPLICAREA CS ÎN FPC A CRESCUT: 5 comisii înfiinţate, 30 experţi sectoriali identificaţi, 5 workshop-uri derulate, câte 1 pentu fiecare comisie, 30 experţi sectoriali formaţi.


STUDII,CERCATARI ŞI ANALIZE REALIZATE: 1 analiza conparativa a legislatiei elaborata, 1 studiu de identificare a calificarilor în domeniu, 1 studiu sectorial privind competentele comune din sector, 1 studiu privind necesitatile de evaluare şi certificare a competentelor elaborat.STANDARDE OCUPAŢIONALE ŞI CALIFICĂRILE ASOCIATE ELABORATE: 1 Set  analize ocupaţionale (AO) pentru 2 ocupaţii elaborat, analize verificate, validate, 2 Rapoarte de verificare a AO, Raport de validare a AO, 2 standare ocupaţionale elaborate, 2 Calificări asociate celor 2 Standarde Ocupaţionale elaborate, Rapoarte de verificare a SO, 2 Standarde ocupaţionale şi calificările asociate verificate, validate şi aprobate, Rapoarte de verificare metodologică.


OPT CENTRE DE VALIDARE DEZVOLTATE, IR: COMPETENŢE CRESCUTE PENTRU 80% DINTRE SPECIALIŞTII INSTRUIŢI: 8 unităţi identificate, 56 persoane, 20 experţi sectoriali identificaţi, selectaţi, 1 raport necesar instruire, 20 experţi sectoriali instruiţi şi certificaţi, Ocupaţii identificate, 1 raport/analiza, Instrumente elaborate şi testate prin simularea a 80 de evaluări, 1 raport, Documentaţii pentru autorizarea a 8 centre elaborate.


TRANSFER DE BUNE PRACTICI EFECTUAT:

O.1: 1 seminar, 36 participanţi, 36 materiale;

O.2: 1 vizită de studiu, materiale elaborate, 18 participanţi selectaţi, 1 raport vizită;

O.3: 1 seminar, 36 participanţi, 36 materiale;

O.4: 1 vizită de studiu, materiale elaborate, 18 participanţi selectaţi, 1 raport vizită;

O.5: 1 seminar, 36 participanţi, 36 materiale;

O.6: 1 vizită de studiu, materiale elaborate, 18 participanţi selectaţi, 1 raport vizită;

O.7: 1 seminar, 20 participanţi, 20 materiale;

O.8: 1 vizită de studiu, materiale elaborate, 18 participanţi selectaţi, 1 raport vizită.

BAZA DE DATE ELABORATĂ, FUNCŢIONALĂ: 1 bază de date şi soft aferent, date privind evaluatorii formaţi şi persoane evaluateîinregistrate.


EVALUARE FINALĂ PROIECT EFECTUATĂ: 1 raport final de evaluare a rezultatelor proiectului Fiecărei activităţi îi este asociat un rezultat (R) şi rezultate imediate (O)(output). Rezultatele imediate sunt obţinute în urma implementării subactivităţilor.

(vezi galerie foto de la conferinţa natională)
(vezi galerie foto de la seminar 25 - 26 ianuarie 2010)
(vezi galerie foto de la vizita din Grecia - februarie 2010)
(vezi galerie foto de la vizita din Scoţia - mai 2010)
(vezi galerie foto de la întâlnirea cu partenerii)

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului - csfpm                                                

„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Învesteşte în

OAMENI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
http://www.fonduri-ue.ro şi http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională

în domeniul

Protecţiei Mediului

CSFPM   

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4 - “Calitate în Formarea profesională Continuă”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/58/1.4/S/32519

Titlul proiectului: Procompetent!Calificări şi certificări de competenţe pentru o dezvoltare durabilă

Beneficiar: Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului CSFPM